Назад

Започва нов прием на документи по мярката 60/40


От днес, 1 февруари, Агенцията по заетостта стартира нова процедура за кандидатстване по мярката, придобила популярност като 60/40. В нея могат да се включат работодатели, които търсят подкрепа за запазване заетостта на персонала си през периода януари – февруари 2022 г. Тази възможност се предоставя с Постановление на МС № 482 от 30.12.2021 г., изменящо вече добре познатото Постановление № 151/2020 г., което надгражда стартиралата още през месец март 2020 г. антикризисна мярка за подкрепа на заетостта.

Редът и условията за получаване на подкрепа през периода януари – февруари 2022 г. са аналогични на тези, които се прилагаха за предходните месеци август – декември на 2021 г. Мярката продължава да подкрепя запазването на заетостта в предприятия, осъществяващи икономическа дейност в посочените в ПМС 151/2020 г. сектори, чиито средномесечни приходи от продажби през 2020 г. са намалели в сравнение с 2019 г.

Регламентираната подкрепа и на този етап е в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски на всяко заето лице в предприятия, чиито приходи от продажби са намалели с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който се предоставя подкрепата, но вече спрямо средномесечните приходи за цялата 2019 г. За работещите в предприятия, чиито приходи от продажби са намалели спрямо средномесечните приходи за 2019 г. с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който се предоставя подкрепата, ще продължат да се изплащат средства в размер на 50%. За учредените след 1 януари 2020 г. спадът на приходите за месеца, за който кандидатстват, ще се определя спрямо средномесечните приходи за 2020 г. Размерът на предоставяните средства за всеки работник или служител вече ще се определя на база осигурителния му доход за месец октомври 2021 г.

Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно, като документите за работилите през януари 2022 г. ще се приемат от 1-ви до 28  февруари, а за работилите през февруари 2022 г. документи ще се приемат само в рамките на месец март. Работодателите, които отговарят на условията по ПМС 151/2020, изм. с ПМС 482/30.12.2021 г., и желаят да получат подкрепа за януари и февруари 2022 г., могат да кандидатстват последователно за двата месеца, ползвайки едни и същи формуляри и образци на документи.

И при този етап на мярката 60/40 заявлението и документите за изплащане на средства по реда на Постановлението се подават в Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването им. Заявления и придружаващите ги документи могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, да се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор, както и да се представят на място в съответното бюро по труда, при задължително и стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

На електронния сайт на Агенцията по заетостта, в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта” ще бъдат публикувани материали за информация на работодателите, процедурата за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване, образци на заявление и приложения към него и други помощни материали.