Назад

Комисията за защита на конкуренцията прие приоритети за образуването на производства през 2022 година по Закона за защита на конкуренцията


Комисията за защита на конкуренцията прие годишни приоритети при образуване на производства по антитръст, нелоялна конкуренция и нелоялни търговски практики.

В областта на антитръста Комисията ще продължи да се фокусира върху разследването и санкционирането на картелни споразумения и тръжни манипулации, които са с изключително висока степен на увреждане на пазарните отношения, структурата на пазара и конкурентния процес между предприятията. Тръжните манипулации причиняват значителни вреди на възложителите и засягат правилното разходване на публичните средства.

Конкретните сектори, които Комисия за защита на конкуренцията ще наблюдава с особено внимание и ще образува приоритетно производства за разследване на наличието на забранени споразумения или злоупотреби с господстващо положение, включват: здравен сектор, енергетика, горива, производство и търговия с храни. КЗК счита тези сектори за приоритетни в дейността си по правоприлагане, тъй като те имат структуроопределящо значение за икономиката на страната, влияят значително на конкурентния процес и в други икономически сектори и засягат пряко благосъстоянието на гражданите като потребители.

КЗК поставя като свой приоритет през 2022 г. и мониторинга и правоприлагането в областта на антитръста спрямо цифровата икономика (цифровите пазари) и споразуменията за устойчивост. Тези нови и нововъзникващи пазари са обект на внимание и действия на редица органи по конкуренция в ЕС и в света, поради тяхното голямо значение за развитие на конкурентоспособността на националните икономики, иновациите и насърчаване на устойчива инфраструктура.

Правоприлагането в областта на нелоялната конкуренция (Глава Седем от ЗЗК) и забранените търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти (новата Глава Седем Б от ЗЗК) е още един от основните приоритети в дейността на Комисията през 2022 г. КЗК ще следи особено внимателно практиките на търговските вериги и други големи предприятия - купувачи на хранителни и селскостопански продукти с оглед спазването на забраните за нелоялни търговски практики и защита интересите на по-малките предприятия – доставчици на такива продукти. Приоритетно ще се разглеждат и искания, съдържащи твърдения за заблуждаващи реклами на хранителни добавки, лекарствени средства, медицински изделия и др., прилагани за вирусно-простудни заболявания, твърдените ефекти и свойства на тези продукти при рекламирането им, както и в сектори туризъм, ресторантьорство, увеселителни търговски обекти и др., електронната търговия и други цифрови пазари