Брой 81 (591), 30-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

23 млн. евро от ЕС за рекламиране на селскостопански продукти в Европейския съюз и в други страни


Европейската комисия одобри 20 програми за популяризиране на селскостопански продукти в Европейския съюз и в други страни. Повечето от програмите са за срок от три години с общ бюджет от 46,5 млн. евро, като ЕС ще осигури 23,3 млн. евро. Избраните програми обхващат различни видове продукти, като например висококачествени продукти (със защитено наименование на произход, защитено географско указание и храни с традиционно специфичен характер), продукти от биологично производство, пресни плодове и зеленчуци, вино, мляко и млечни продукти, цветя, преработени плодове и зеленчуци, преработени зърнени и оризови продукти, етикетиране на яйца, както и комбинации от различни категории продукти. Целта е популяризиране на тези продукти в страните от Северна Америка, Близкия изток, Югоизточна Азия, Латинска Америка, както и в Русия, Китай, Индия, Норвегия, Азербайджан, Беларус и Турция.

Контекст

От избраните 20 програми 12 са ориентирани към вътрешния пазар и 8 – към трети страни. Те са избрани от общо 33 проекта, които бяха представени до 30 ноември миналата година като част от първата вълна за кандидатстване по схемата за информиране и популяризиране за 2014 г. Законодателството на ЕС (Регламент № 3/2008 на Съвета) разрешава ЕС да подпомага финансирането на мерки за популяризиране и насърчаване на селскостопански продукти на вътрешния пазар на ЕС и в други страни. Общият размер на годишния бюджет за тези програми е около 60 милиона евро, като до 2020 г. сумата ще достигне 200 млн. евро съгласно постигнатото наскоро политическо споразумение за новите рекламни правила (вж. STATEMENT/14/96). Новата система ще се прилага обаче едва от 2016 г.

Отпусканите средства могат да се използват за финансиране на дейности по връзки с обществеността, кампании за популяризиране и реклама, при които се изтъкват предимствата на продуктите от ЕС и най-вече качеството, безопасността и хигиената на храните, храненето, етикетирането, хуманното отношение към животните и екологичните методи на производство. Дейностите могат да включват също участие в мероприятия и панаири, информационни кампании за системата на ЕС за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, информационни дейности, свързани с нормите за качество и етикетиране в Съюза и с биологичното земеделие, и информационни кампании за произведените в определени райони висококачествени европейски вина. ЕС финансира до 50 % от разходите за тези дейности (до 60 % при програмите за насърчаване на консумацията на плодове и зеленчуци сред децата или за предоставяне на информация за отговорната консумация на алкохол и опасностите от прекомерната му употреба). Разликата се покрива от браншовите или междубраншовите организации, предложили програмата, а в някои случаи от съответните държави членки. Професионалните организации, които желаят да участват, подават предложения до държавите членки – има два периода за кандидатстване. Държавите членки изпращат на Комисията списъка с подбраните от тях програми и копие от документацията за всяка програма. Накрая Комисията оценява програмите и определя дали отговарят на критериите.

НОВИНИ ОТ БТПП
Общо събрание на Асоциацията на балканските търговски палати в Атина
Възможностите и перспективите пред туризма на Балканите - във фокуса на форума Още
Среща с председателя на Комисията за защита на конкуренцията
Обсъдено бе нерегламентираното използване на баркодове като форма на нелоялна конкуренция Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Разград бе даден старт на проект в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево
Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара Разград е партньор по проекта Още
НАЦИОНАЛEН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Ще бъдат създадени 2 работни групи за промени на трудовото законодателство
Колективното трудово договаряне и въпросите, свързани с електронната трудова книжка, ще се разглеждат от работните групи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
БИЗНЕС СРЕДА
Анкета на Германо-българската индустриално-търговска камара „Бизнес средата в България ”
Въпреки някои неблагоприятни фактори на бизнес средата в България търговският обмен с Германия отбелязва рекорд след рекорд Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март е с 0.2% под равнището от предходния месец
Нарастване е отчетено при производството на химични продукти и превозни средства Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Българската банка за развитие и Китайската Ексимбанк подписаха в Пекин Споразумение за сътрудничество
Обсъдени са конкретни финансови инструменти, които ще бъдат предоставени за преференциално кредитиране на инфраструктурни и транспортни проекти Още
България се споразумя със САЩ за прилагане на FATCA
Споразумението засяга основно четири типа финансови институции в България – банки, животозастрахователни компании, инвестиционни посредници и колективните инвестиционни схеми Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
23 млн. евро от ЕС за рекламиране на селскостопански продукти в Европейския съюз и в други страни
За целта са одобрени 20 програми - 12 са ориентирани към вътрешния пазар и 8 – към трети страни Още