Брой 81 (591), 30-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

В Разград бе даден старт на проект в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево

На 28 април  в Областната администрация - Разград се проведе начална пресконференция по повод стартирането на основните дейности по проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево” *. Водещ партньор по проекта е Областна администрация Разград. Проектът се изпълнява в партньорство с Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград /РТПЗК Разград/.

Договорът е на обща стойност 267 743,00 евро с периодът за изпълнение 18 месеца.

На събитието присъстваха над 40 представители на всички целеви групи по проекта: микро, малки и средни предприятия, земеделски производители, организации в подкрепа на бизнеса, местни и регионални администрации от Разград и Гюргево.

Пресконференцията беше открита от Стоян Ненчев – областен управител на Област Разград, който пожела успешно изпълнение на проекта.

Алесандру Япънджак – президент на Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево, и Симеон Захариев - председател на РТПЗК Разград подчертаха важността на проекта за развитие на регионалното сътрудничество.

 Светлин Симеонов – ръководител на проекта, запозна присъстващите с идеята, целите, дейностите и очакваните резултати от реализирането на проекта.

В последвалата дискусия бе изказано общото мнение, че успешното изпълнение на проекта е възможно само с активното участие на целевите групи.

След пресконференцията тържествено с водосвет бе открит създадения по проекта Местен информационен офис за трансгранично бизнес сътрудничество в сградата на Дом на науката и техниката Разград. В него всички заитересовани страни от Област Разград ще имат възможност да получат бизнес консултации за стартиране и развитие на бизнес в трансграничния регион. Ще се предлага регистър и рекламни брошури на фирми от двата региона, желаещи да осъществят трансгранично сътрудничество.

Предстои провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на основните дейности по проекта:

  • Разработване на Анализ на настоящия икономически климат и бизнес контакти в Област Разград и Окръг Гюргево и на Анализ на актуалната законова рамка и административни изисквания за бизнес дейности в България и Румъния;
  • Разработване на обща маркетингова стратегия и обща икономическа стратегия на Област Разград и Окръг Гюргево;
  • Провеждане на работни срещи и кръгли маси за обществено обсъждане на перспективите за икономическото развитие и трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево;
  • Провеждане на регионални обучения на тема “Актуална правна рамка и изисквания за правене на бизнес в Румъния и България”;
  • Подпомагане на местни МСП за участие в годишни търговски изложения в гр. Разград и в гр. Гюргево със съпътстващи ги бизнес форуми.
  • Публикации и рекламни материали.

    -----------------------------------
    * Референтен № 2(4i)-3.1-30, MIS-ETC код: 601, финасиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР № 61045/29.07.2013 г. по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 3 ”Икономическо и социално развитие”, Ключова област за интервенция 1 „Подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество и популяризиране идентичността и имиджа на района”.

НОВИНИ ОТ БТПП
Общо събрание на Асоциацията на балканските търговски палати в Атина
Възможностите и перспективите пред туризма на Балканите - във фокуса на форума Още
Среща с председателя на Комисията за защита на конкуренцията
Обсъдено бе нерегламентираното използване на баркодове като форма на нелоялна конкуренция Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Разград бе даден старт на проект в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево
Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара Разград е партньор по проекта Още
НАЦИОНАЛEН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Ще бъдат създадени 2 работни групи за промени на трудовото законодателство
Колективното трудово договаряне и въпросите, свързани с електронната трудова книжка, ще се разглеждат от работните групи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
БИЗНЕС СРЕДА
Анкета на Германо-българската индустриално-търговска камара „Бизнес средата в България ”
Въпреки някои неблагоприятни фактори на бизнес средата в България търговският обмен с Германия отбелязва рекорд след рекорд Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март е с 0.2% под равнището от предходния месец
Нарастване е отчетено при производството на химични продукти и превозни средства Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Българската банка за развитие и Китайската Ексимбанк подписаха в Пекин Споразумение за сътрудничество
Обсъдени са конкретни финансови инструменти, които ще бъдат предоставени за преференциално кредитиране на инфраструктурни и транспортни проекти Още
България се споразумя със САЩ за прилагане на FATCA
Споразумението засяга основно четири типа финансови институции в България – банки, животозастрахователни компании, инвестиционни посредници и колективните инвестиционни схеми Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
23 млн. евро от ЕС за рекламиране на селскостопански продукти в Европейския съюз и в други страни
За целта са одобрени 20 програми - 12 са ориентирани към вътрешния пазар и 8 – към трети страни Още