Брой 234 (239), 30-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Парламентът прие промени в Закона за насърчаване на инвестициите


Сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите предприятия, разкрили нови работни места, ще получават обратно направените за тяхна сметка осигуровки за новоназначените служители за период от 24 месеца. Това предвиждат промените в закона, които бяха приети окончателно от парламента вчера, 29 ноември. Условието за ползване на преференцията е инвестицията и трудовата заетост да се поддържат от работодателите най-малко 3 години за малки и средни предприятия и най-малко 5 години - за големи фирми. Новата мярка ще се прилага приоритетно за проекти във високотехнологични дейности на икономиката или в общините с безработица над средната за страната.

Промените в закона целят стимулирането на инвестиционната активност в страната. С тях се създават допълнителни възможности за нарастване на инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност, за създаване на нови високопроизводителни работни места и за повишаване на икономическата активност в общините с висока безработица.

Броят на създадените нови работни места също ще бъде критерий за сертифициране. Проекти в сектора на услугите, при които размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима, също ще могат да кандидатстват за сертификат.

С промените в закона се уреждат  и условията за придобиване право на пребиваване в България на чужденци от трети страни, които изпълняват инвестиционни проекти в страната. Разпоредбите дават възможност и за придобиване на българско гражданство на икономически основания. Целта е потенциалните и реалните инвеститори да имат възможност да се установят и да вложат парите си именно в нашата страна. Това би формирало по-добра среда за привличане на чуждите инвестиции в България в сравнение с най-сериозните ни конкуренти от Европейския съюз.

Промените в закона предвиждат и оптимизиране и децентрализация на процедурите за издаване на сертификат на местно равнище. Кметовете ще могат да издават сертификати за инвестиция клас В за проекти от местно значение, както и да извършават индивидуално административно обслужване в съкратени срокове. Те ще могат да предлагат на инвеститорите без търг право на собственост или ограничени вещни права без търг върху имоти частна общинска собственост. Общинските съвети сами ще могат да приемат наредби за насърчаване на инвестициите с общинско значение, като стимулите ще се предоставят по реда за насърчаване на инвестиционни проекти от клас А и Б. По този начин се регламентират  по-широки компетенции на кмета за провеждането на проактивна общинска политика за привличане на инвестиции.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Общото събрание на Асоциацията на балканските палати
Включването на балканските палати в реализирането на европейски проекти – една от темите на форума Още
На конференция „Правни проблеми на строителното предприемачество” Палатата представи свое проучване
Инициативата за конференцията е на Съюза на юристите и браншови организации Още
Среща на Съвета на жените предприемачи от балканските страни в Никозия
Предприемаческият талант на жените може да подпомогне просперитета на Балканите Още
БТПП е партньор по проект GuardEn
Целта е създаване и внедряване на нов екологичен стандарт за секторите земеделие и хранително-вкусова промишленост Още
За втори път Палатата участва в благотворителния базар в София - 2 декември 2012
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Проект на национален план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г.
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Парламентът прие промени в Закона за насърчаване на инвестициите
Намалява се осигурителната тежест за инвеститори, разкрили нови работни места Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Документите по дела в Търговския регистър ще се пазят 10 години
Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за търговския регистър Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
План на Европейската комисия за по-тесен съюз
Очертан е пътят към пълна икономическа, парична, бюджетна и политическа интеграция Още