Брой 234 (239), 30-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Проект на национален план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г.


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете. Той следва принципите и целите на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009 – 2015 г.) като има за цел да подпомогне провеждането на единна политика за равнопоставеност между жените и мъжете, да повиши информираността за равенството между половете и значението на преодоляването на свързаните с това стереотипи. Дейностите са структурирани в седем раздела:

  • Държавна политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете;
  • Равна степен на икономическа независимост;
  • По-добро съвместяване на професионалния и семейния живот;
  • Насърчаване на равното участие на жените и мъжете в процесите на взимане на решения;   
  • Достойнство, неприкосновеност на личността и предотвратяване на насилието въз основа на пола;
  • Премахване на стереотипите, основани на пола, и противодействие на множествената дискриминация;
  • Популяризиране и прилагане на добри европейски практики в областта на равнопоставеността на жените и мъжете на национално ниво.

Специално внимание в проекта на Националния план за 2013 г. е отделено върху изпълнението на мерки за насърчаване на равенството между жените и мъжете в процесите на вземането на решения, както и за съвместяване на професионалния и семейния живот при мъжете и жените.

В проекта на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г. са описани и мерките на ангажираните институции, социални партньори и неправителствени организации, които ще допринесат за изпълнението на държавната политика за равнопоставеност на жените и мъжете.

Обществените консултации продължават до 12 декември 2012 г.

NAPGE-2013-23-11-12.doc
Добави нов коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Общото събрание на Асоциацията на балканските палати
Включването на балканските палати в реализирането на европейски проекти – една от темите на форума Още
На конференция „Правни проблеми на строителното предприемачество” Палатата представи свое проучване
Инициативата за конференцията е на Съюза на юристите и браншови организации Още
Среща на Съвета на жените предприемачи от балканските страни в Никозия
Предприемаческият талант на жените може да подпомогне просперитета на Балканите Още
БТПП е партньор по проект GuardEn
Целта е създаване и внедряване на нов екологичен стандарт за секторите земеделие и хранително-вкусова промишленост Още
За втори път Палатата участва в благотворителния базар в София - 2 декември 2012
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Проект на национален план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г.
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Парламентът прие промени в Закона за насърчаване на инвестициите
Намалява се осигурителната тежест за инвеститори, разкрили нови работни места Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Документите по дела в Търговския регистър ще се пазят 10 години
Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за търговския регистър Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
План на Европейската комисия за по-тесен съюз
Очертан е пътят към пълна икономическа, парична, бюджетна и политическа интеграция Още