Назад

Сметната палата извърши първия си ИТ одит – на информационната система (ИСУН) на Европейските структурни и инвестиционни фондове


Сметната палата извърши първия си ИТ одит - на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г. и нейното управление. Одитът обхваща периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2021 г.

Системата ИСУН 2020 помага за намаляване на административната тежест за бенефициерите чрез електронизация на различни процеси, като:

- водене на електронни административни производства пред Управляващите органи на оперативните програми по предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, верификация на извършените разходи, определяне на финансови корекции;

- изграждане и поддържане на електронна одитна пътека;

- значително намаляване на документооборота на хартия на всички етапи на един проект – кандидатстване, оценка на подадените проектни предложения, отчитане, изпълнение, контрол, комуникация и верификация;

- ограничаване на случаите на искане и предоставяне на една и съща информация по няколко пъти под формата на различни документи чрез електронизация на процесите. 

Поддържането на Информационната система е възложено на Дирекция „Централно координационно звено“ в Министерството на финансите.

Основният информационен център, който обслужва системата, е разположен в Държавния хибриден частен облак, който понастоящем се поддържа от Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“. Достъпът до системата се предоставя според потребителските права на потребителите: Бенефициери, Управляващи органи, Сертифициращ орган и Одитен орган.

ИСУН 2020 се състои от два основни модула: публичен и вътрешен. Публичният модул (https://eumis2020.government.bg/) предоставя обобщена информация за финансовото изпълнение на програмите (договорени и изплатени средства), общо и на различни нива - програма, приоритетна ос, под-приоритет, процедура. Чрез публичният модул се осъществява и електронното кандидатстване на бенефициерите.

Вътрешният модул (https://umis2020.government.bg/) е предназначен за работа на звената за управление и наблюдение на програмите, одитиращи и сертифициращи органи и чрез него се откриват нови процедури, оценяват се проектни предложения, сключват се договори, отчитат се и се наблюдават резултати. 

За периода 2016-2021 г. във вътрешния модул на ИСУН 2020 са регистрирани над 5 100 потребителя. Общо в модулите за електронно кандидатстване и отчитане са регистрирани над 171 500 потребителски профила и над 59 800 регистрирани кандидати. От Звеното за техническа поддръжка (Help Desk) на системата са обработени над 16 400 заявки.

Изграждането и осигуряването на функционирането на ИСУН 2020 за програмен период 2014-2020 г. се извършва с финансиране по оперативна програма „Техническа помощ“ 2007-2013 г. на стойност около 1,6 млн. лв.  През програмния период 2014-2020 г. развитието и поддръжката на системата е осигурено със средства по оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, като за периода 2016-2021 г. са сключени договори с външни изпълнители за над 10 млн. лв.

Заключението от направения одит е, че:

Информационната система за управление и наблюдение - ИСУН 2020, има сериозен потенциал да осигурява управлението на средствата от външни източници с необходимите данни и информация благодарение на:

- създадената организационна структура за управление на системата;

- въведената рамка за: наблюдение на дейността за ИТ осигуряването на управлението на средствата; проверка дали се спазват изискванията на документите за информационна сигурност; създаване на резервни копия и архивиране и документиране на промените;

- осигурените ресурси (финансов и експертен) за поддържане, оптимизиране и развитие на системата;

- наличността на критични системи, осигуряващи непрекъсваемост на работата;

- постоянното разширяване и подобряване на функционалните възможности на системата и високата удовлетвореност на потребителите от нейната поддръжка.

Независимо от това, ефективността на ИСУН 2020 за осигуряване на информация и данни за управлението на средствата е ограничена поради:

  • липсата на стратегическо планиране на дейностите за управление на системата и на процедури за възлагане на дейности на външни изпълнители по поддържането и развитието ѝ;
  • ограничените възможности на системата да генерира данни в различни разрези и нива на обобщаване;
  • установените некоректни данни от изходите на системата поради проблеми при извличането на обобщена информация от нея;
  • необходимостта от актуализиране на вътрешни правила и процедури за управление на ИСУН 2020.

Сметната палата е дала 24 препоръки на министъра на финансите за подобряване на управлението на системата.