Брой 116 (626), 20-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Той е изготвен в изпълнение на Решение № 484/15.08.2013 г. на Министерския съвет за одобряване на Пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест (мярка по т. 9 от приложението). С проекта се потвърждава  съответствие с Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда.

С настоящия законопроект се транспонира и чл. 30 от Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета, който въвежда нов запис за "тежките горива" към вписване „Нефтопродукти“ в част I от приложение I на Директивата, респ. таблица 1 на Приложение № 3 към ЗООС. Мярката е включена в Решение № 635/22.10.2013 г. на Министерския съвет за одобряване на Втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест на МС.

В законопроекта са предложени и промени в Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, за привеждане в пълно съответствие на националните разпоредби с Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щети.

Обществените консултации продължават до 1 юли 2014 г.

Добави коментар                                                          

НОВИНИ ОТ БТПП
Годишната среща на Черноморската банка за търговия и развитие в София
Възможностите за правене на бизнес в Черноморския регион – във фокуса на форума Още
Информационен ден на тема „Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност”
Задължения и перспективи пред бизнеса Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Регистър на малките и средните предприятия се създава по европейски проект
В него ще се съхранява цялата необходима информация за създаване на секторни партньорства, клъстери ... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар, посветен на БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и БДС EN ISO/IEC 17067:2013
Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги; указания за схеми за сертификация на продукти Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
В законопроекта са предложени и промени относно отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети Още
ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Проверка на Инспектората на МИЕ установи седем групи нарушения в КЗП
Нарушенията са свързани с пропуски в нормативната база, нередности в организиране дейността на комисията и при сключването на договори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК опростява законодателството на ЕС и намалява свързаните с него разходи
Създаване на оптимални условия за растеж и заетост с минимална административна тежест Още
Възстановяване на доверието и по-стриктен контрол в Европа за медицинските изделия
Препоръка на Комисията относно използването на специфична система за проследимост на медицинските изделия Още