Брой 116 (626), 20-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Регистър на малките и средните предприятия се създава по европейски проект


Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) предвижда създаването на регистър на малките и средни предприятия. Той се изгражда в рамките на проект „Създаване на условия за качествена информационна-комуникационна среда и оперативна съвместимост на ИАНМСП. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Той е стартирал през февруари тази година и се очаква да бъде завършен през август 2015 г.

Регистърът ще съдържа най-важните административни данни на МСП, тяхната актуална контактна информация, обем и обхват на дейността, фирмен профил и история, специфична фирмена и стратегическа информация, браншова специализация и принадлежност. В него ще се съхранява цялата необходима база данни за целите в секторното сътрудничество, изграждането на клъстери, засилването на комуникацията в отделните отрасли, насърчаването на партньорството и повишаване на степента на интернационализация на МСП. Това ще позволи на всяко предприятие да генерира своеобразно електронно досие с минали участия в събития и инициативи, организирани от агенцията. Ефектът, който се търси, е намаляване на административната тежест за кандидатстване и интензифициране на работния процес на служителите на агенцията.

Информационно-комуникационната система, която ще се изгради по проекта, от една страна ще играе роля на инструмент за цялостно администриране на работния процес в агенцията, свързан с предоставянето на услуги за предприятията, а от друга ще предоставя актуална информация на потребителите за предстоящи обучения, участия в международни панаири, търговски мисии, бизнес делегации, както и възможност да подадат в електронен формат формуляр за участие.

Всичко това ще допринесе за значително усъвършенстване на работните процеси в агенцията и за намаляване на административната тежест за бизнеса като цяло.

НОВИНИ ОТ БТПП
Годишната среща на Черноморската банка за търговия и развитие в София
Възможностите за правене на бизнес в Черноморския регион – във фокуса на форума Още
Информационен ден на тема „Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност”
Задължения и перспективи пред бизнеса Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Регистър на малките и средните предприятия се създава по европейски проект
В него ще се съхранява цялата необходима информация за създаване на секторни партньорства, клъстери ... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар, посветен на БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и БДС EN ISO/IEC 17067:2013
Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги; указания за схеми за сертификация на продукти Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
В законопроекта са предложени и промени относно отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети Още
ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Проверка на Инспектората на МИЕ установи седем групи нарушения в КЗП
Нарушенията са свързани с пропуски в нормативната база, нередности в организиране дейността на комисията и при сключването на договори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК опростява законодателството на ЕС и намалява свързаните с него разходи
Създаване на оптимални условия за растеж и заетост с минимална административна тежест Още
Възстановяване на доверието и по-стриктен контрол в Европа за медицинските изделия
Препоръка на Комисията относно използването на специфична система за проследимост на медицинските изделия Още