Брой 116 (626), 20-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК опростява законодателството на ЕС и намалява свързаните с него разходи


Европейската комисия оценява напредъка в намаляването на бюрокрацията и обявява нови планове за опростяване на правилата на ЕС с цел повишаване на растежа и заетостта.

На програмата на Комисията за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) бе дадено начало през декември 2012 г. Нейната цел е опростяване на регулаторната рамка на ЕС, за да бъдат създадени оптимални условия за растеж и заетост с минимална административна тежест.

Сега обхватът на програмата REFIT   се разширява, за да се постигне максимална полза за предприятията и гражданите, като законодателството на ЕС се насочва към проблеми, които най-добре могат да бъдат решени на равнище ЕС. Програмата също така има за цел идентифициране на тежести, несъответствия и неефективни мерки и определяне на корективни действия.

Доклад за напредъка

В първия годишен преглед на резултатите се проследява напредъкът, постигнат откакто Комисията публикува амбициозната си програма за намаляване на регулаторната тежест през октомври 2013 г.

Оттогава насам повечето предложения за опростяване на законодателството и намаляване на тежестта са били приети или ще бъдат приети тази година. Освен това близо 53 законодателни предложения в процес на разглеждане са оттеглени, в ход са процедури за отмяна на съществуващи правила и е започнала работа по областите, изискващи оценяване.

Най-важните за бизнеса предложения — като въвеждане на стандартна декларация за ДДС и подобряване на европейската процедура за искове с малък материален интерес — вече са направени.

Какво остава да бъде свършено

Поддържането на законодателството на ЕС в съответствие с целите на Съюза е постоянна задача. След като проучи резултатите от последния преглед на правилата на ЕС и изслуша заинтересованите страни, Комисията идентифицира няколко нови области, в които са нужни действия. Те включват:

  • по-опростени правила на ЕС относно документите за самоличност и за пътуване;
  • нова система за бизнес статистика;
  • по-опростени правила за визовите изисквания за граждани на страни извън ЕС;
  • интернет портал на ЕС за ДДС.

Планира се също така отмяна на законодателство за енергийното етикетиране, транспортните тарифи и условия, общата селскостопанска политика и докладването относно околната среда.

Съвместно усилие

Комисията иска всички институции на ЕС да поставят на първо място регулаторната пригодност, така че последиците от избора в областта на политиките да се оценяват чрез законодателния процес.

Като се има предвид, че според оценки една трета от административната тежест се дължи на национални мерки за изпълнение, правителствата от ЕС също така са призовани за използват съществуващите в правото на Съюза възможности за опростяване.

Комисията ще продължи да следи изпълнението от страните членки и в прегледа за 2015 г. ще бъде включена оценка на постигнатия напредък.

Пригодност за растеж: по-опростено, по-ясно и свързано с по-малко разходи законодателство на ЕС

НОВИНИ ОТ БТПП
Годишната среща на Черноморската банка за търговия и развитие в София
Възможностите за правене на бизнес в Черноморския регион – във фокуса на форума Още
Информационен ден на тема „Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност”
Задължения и перспективи пред бизнеса Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Регистър на малките и средните предприятия се създава по европейски проект
В него ще се съхранява цялата необходима информация за създаване на секторни партньорства, клъстери ... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар, посветен на БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и БДС EN ISO/IEC 17067:2013
Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги; указания за схеми за сертификация на продукти Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
В законопроекта са предложени и промени относно отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети Още
ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Проверка на Инспектората на МИЕ установи седем групи нарушения в КЗП
Нарушенията са свързани с пропуски в нормативната база, нередности в организиране дейността на комисията и при сключването на договори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК опростява законодателството на ЕС и намалява свързаните с него разходи
Създаване на оптимални условия за растеж и заетост с минимална административна тежест Още
Възстановяване на доверието и по-стриктен контрол в Европа за медицинските изделия
Препоръка на Комисията относно използването на специфична система за проследимост на медицинските изделия Още