Брой 116 (626), 20-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Възстановяване на доверието и по-стриктен контрол в Европа за медицинските изделия


Днес Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) обсъди съвместните действия, предприети от Европейската комисия и държавите членки за възстановяване на доверието след скандала по повод на дефектните гръдни импланти, произведени от френското дружество „PIP“. Тези мерки бяха включени в съвместния план за незабавни действия в рамките на съществуващото законодателство относно медицинските изделия (т.нар. „Съвместен план за действие PIP“), приет през 2012 г.  Планът е насочен към четири ключови области, а именно функциониране на нотифицираните органи; надзор на пазара; координиране в сферата на проследяването на безопасността; комуникация и прозрачност.

Работният документ на службите на Комисията, обсъждан днес в Съвета EPSCO, съдържа подробен анализ на посочените елементи, както и допълнителната работа, произтичаща от плана за действие, като например препоръка на Комисията относно използването на специфична система за проследимост на медицинските изделия, приета през април 2013 г., текущите дискусии относно подобряването на регистрите на продуктите, доклади на държавите членки относно техните дейности по надзор на пазара като основа за по-нататъшно подобрение или дискусии по отношение на докладването на инциденти от медицинските специалисти и пациентите.

Допълнителна информация ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Годишната среща на Черноморската банка за търговия и развитие в София
Възможностите за правене на бизнес в Черноморския регион – във фокуса на форума Още
Информационен ден на тема „Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност”
Задължения и перспективи пред бизнеса Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Регистър на малките и средните предприятия се създава по европейски проект
В него ще се съхранява цялата необходима информация за създаване на секторни партньорства, клъстери ... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар, посветен на БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и БДС EN ISO/IEC 17067:2013
Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги; указания за схеми за сертификация на продукти Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
В законопроекта са предложени и промени относно отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети Още
ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Проверка на Инспектората на МИЕ установи седем групи нарушения в КЗП
Нарушенията са свързани с пропуски в нормативната база, нередности в организиране дейността на комисията и при сключването на договори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК опростява законодателството на ЕС и намалява свързаните с него разходи
Създаване на оптимални условия за растеж и заетост с минимална административна тежест Още
Възстановяване на доверието и по-стриктен контрол в Европа за медицинските изделия
Препоръка на Комисията относно използването на специфична система за проследимост на медицинските изделия Още