Брой 116 (626), 20-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Семинар, посветен на БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и БДС EN ISO/IEC 17067:2013


Българският институт за стандартизация организира семинар на тема: „Основни промени в БДС EN ISO/IEC 17065:2012 „Оценяване на съответствието. Основни изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги” и БДС EN ISO/IEC 17067:2013 „Оценяване на съответствието. Основни принципи на сертификацията на продукти и указания за схеми за сертификация на продукти”, който ще се проведе на 27.06.2014 г. в зала 1 на Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

Лектори на семинара ще представят пред участниците както изискванията към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги, така и указанията за схеми за сертификация на продукти.

Стандартът БДС EN ISO/IEC 17065:2012 определя изисквания, чието съблюдаване е предназначено да покаже, че органите за сертификация на продукти прилагат с схеми за сертификация по компетентен, последователен и безпристрастен начин. Изискванията на стандарта се разглеждат като общи критерии за органите за сертификация, прилагащи схеми за сертификация на продукти, процеси или услуги. Те могат да бъдат разширени, когато за тях се използват специфични индустриални или други сектори, или когато трябва да бъдат взети предвид особени изисквания като тези за здраве и безопасност. Този стандарт може да се използва като документ с критерии за акредитация, партньорска оценка или указание от правителствени органи, собственици на схеми и др.

БДС EN ISO/IEC 17065:2012 не включва изисквания относно схемите и начините за разработването им, но едновременно с това изискванията на схемите не трябва да противоречат или да изключват което и да е изискване на стандарта.

Изискванията към трети страни, предоставящи сертификация на продукти, процеси или услуги, могат да бъдат полезни и при процедурите за оценяване на съответствието на продукти от първа и втора страна.

Стандартът БДС EN ISO/IEC 17067:2013 определя начините, по които схемите за сертификация на продукти могат да бъдат структурирани и управлявани. Той установява общоприети методи за оценяване, които се използват като основа за сертификация на продукти – изпитване, контрол и одит. Използва се от органи за сертификация на продукти, държавни и овластени органи, агенции по закупуване, неправителствени организации, индустриални и търговски асоциации и организации на потребителите.

Всички участвали в семинара, заплатили такса участие и желаещи да закупят стандартите, ще получат 30% отстъпка от цената. За членове на БИС отстъпката е 40%.

Всички присъствали на семинара ще получат удостоверения за участие.

Такса за участие в семинара: 150 лв. без ДДС.

За всеки следващ участник от една организация: 120.00 лв. без ДДС.

За членове на БИС: 120.00 лв. без ДДС.

Желаещите да участват в семинара е необходимо да попълнят и изпратят регистрационната карта на посочения в нея адрес най-късно до 25.06.2014 г.

Програма на семинара

Регистрационна карта

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Годишната среща на Черноморската банка за търговия и развитие в София
Възможностите за правене на бизнес в Черноморския регион – във фокуса на форума Още
Информационен ден на тема „Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност”
Задължения и перспективи пред бизнеса Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Регистър на малките и средните предприятия се създава по европейски проект
В него ще се съхранява цялата необходима информация за създаване на секторни партньорства, клъстери ... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар, посветен на БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и БДС EN ISO/IEC 17067:2013
Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги; указания за схеми за сертификация на продукти Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
В законопроекта са предложени и промени относно отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети Още
ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Проверка на Инспектората на МИЕ установи седем групи нарушения в КЗП
Нарушенията са свързани с пропуски в нормативната база, нередности в организиране дейността на комисията и при сключването на договори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК опростява законодателството на ЕС и намалява свързаните с него разходи
Създаване на оптимални условия за растеж и заетост с минимална административна тежест Още
Възстановяване на доверието и по-стриктен контрол в Европа за медицинските изделия
Препоръка на Комисията относно използването на специфична система за проследимост на медицинските изделия Още